Zasady jakościowe

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Nawiązanie do priorytetów i celów Rady

Każdy projekt swoimi działaniami przedstawionymi w harmonogramie powinien bezpośrednio nawiązywać do wybranych priorytetów i wszystkich celów Rady. Oznacza to, że wyjaśnienie wyboru konkretnego priorytetu przedstawiane na początku wniosku, powinno mieć odzwierciedlenie w podejmowanych aktywnościach  przedstawionych w harmonogramie.

Zasady jakościowe projektów

Edukacja pozaformalna

Każdy projekt powinien zostać zrealizowany w duchu i zgodnie z zasadami i metodologią edukacji pozaformalnej. Oznacza to, że uczestnictwo młodzieży powinno być dobrowolne, a rolą koordynatora jest wspieranie jej w wymyślaniu tematu projektu, realizacji i podsumowaniu go.

Równe partnerstwo w realizowaniu projektu

Pomimo jednostronnego dofinansowania (jedna z grup stara się o finansowanie dla obu) projekt musi zostać zrealizowany w duchu partnerstwa. Jego pomysł i działania muszą zostać opracowane i zrealizowane przez obu partnerów. W polsko-ukraińskich projektach dofinansowanych przez Radę, nie ma gospodarza i gości, są partnerzy, co oznacza, że zarówno polska strona, jak i ukraińska, mają takie sama prawa i obowiązki i powinny wnieść taki sam wkład w projekt.

Aktywne uczestnictwo młodzieży na każdym etapie projektu

Projekty muszą opierać się na działaniach młodzieży, powinny być tworzone i realizowane przez nią. Tylko wtedy będzie można stworzyć w pełni edukacyjny projekt oparty na edukacji pozaformalnej, której jedną z zasad jest nauka poprzez działanie. Młodzież powinna mieć decydujący wpływa na temat projektu, jego programu, a także realizacje.

Zarządzanie projektami młodzieżowymi

Dobrze zrealizowany projekt, to dobrze zaplanowany i zarządzany projekt. Ważne, aby projekt został dobrze przygotowany, zrealizowany, poddany ewaluacji i wypromowany. Ważne są także aspekty logistyczne i te zapewniające bezpieczeństwo jego uczestnikom. Zarządzanie projektem młodzieżowym można spokojnie przekazać młodzieży, pod warunkiem, że będą mieli wsparcie ze strony koordynatorów/opiekunów.

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Upowszechnianie rezultatów ma na celu pokazanie, że realizowane przedsięwzięcia to nie wyjazdy turystyczne, a projekty edukacyjne, z których wynikają ciekawe i wartościowe rezultaty. Ważne, aby zaplanowane rezultaty były realne do zrealizowania przez młodzież i adekwatne do podejmowanych działań.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Czytelni , a szczególnie w publikacjach:

 • "Przewodnik dla wnioskodawców PURWM"
 • „Jakość, a nie jakoś"
 • „Uczestnictwo młodzieży (seria PAJP cz.1)”
 • „Edukacja międzykulturowa (seria PAJP cz. 2)”
 • „Współpraca z mediami a budowanie wizerunku organizacji (seria PAJP cz. 3)”
 • „Ewaluacja w pracy metodą projektu (seria PAJP cz. 4)”
 • „Uczenie się międzykulturowe (seria T-Kit)”
 • „Zarządzanie projektem (seria T-Kit)”
 • „Ewaluacja edukacyjna w pracy z młodzieżą (seria T-Kit)”
 • „Integracja społeczna (seria T-Kit)”
 • „W budowie...obywatelstwo, młodzież i Europa (seria T-Kit)”

Więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży: