Zasady jakościowe

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Nawiązanie do priorytetów i celów Funduszu

Każdy projekt swoimi działaniami przedstawionymi w harmonogramie powinien bezpośrednio nawiązywać do wybranych priorytetów i wszystkich celów Funduszu. Oznacza to, że wyjaśnienie wyboru konkretnego priorytetu przedstawiane na początku wniosku, powinno mieć odzwierciedlenie w podejmowanych aktywnościach  przedstawionych w harmonogramie.

Zasady jakościowe projektów

Edukacja pozaformalna

Każdy projekt powinien zostać zrealizowany w duchu i zgodnie z zasadami i metodologią edukacji pozaformalnej. Oznacza to, że uczestnictwo młodzieży powinno być dobrowolne, a rolą koordynatora jest wspieranie jej w wymyślaniu tematu projektu, realizacji i podsumowaniu go.

Edukacja międzykulturowa

Ze względu na bilateralny charakter projektu (dwa kraje) powinien on być oparty na edukacji międzykulturowej. Jego działania powinny pomagać uczestnikom poznawać drugą kulturę, tradycje, niwelować szok kulturowy, przełamywać stereotypy i nawiązywać do dialogu międzykulturowego. Wszystko to powinno mieć odzwierciedlenie w działaniach i harmonogramie.

Równe partnerstwo w realizowaniu projektu

Pomimo jednostronnego dofinansowania (jedna z grup stara się o finansowanie dla obu) projekt musi zostać zrealizowany w duchu partnerstwa. Jego pomysł i działania muszą zostać opracowane i zrealizowane przez obu partnerów. W polsko-litewskich projektach dofinansowanych przez Fundusz, nie ma gospodarza i gości, są partnerzy, co oznacza, że zarówno polska strona, jak i litewska, ma takie sama prawa i obowiązki i powinna wnieść taki sam wkład w projekt.

Aktywne uczestnictwo młodzieży na każdym etapie projektu

Projekty dofinansowane przez Fundusz muszą opierać się na działaniach młodzieży, powinny być tworzone i realizowane przez nią. Tylko wtedy będzie można zapewnić w pełni edukacyjny charakter projektu opartego na edukacji pozaformalnej, której jedną z zasad jest nauka poprzez działanie. Młodzież powinna mieć decydujący wpływa na temat projektu, jego programu, a także realizacje.

Uczestnictwo młodzieży reprezentującej zróżnicowane grupy etniczne i narodowościowe

Należy pamiętać, iż celem Funduszu jest zbliżanie do siebie narodów Polski i Litwy. Wszelkie działania przedstawione w projekcie powinny realizować ten cel m.in. poprzez zbudowanie odpowiedniej grupy, programu, wybór odpowiednich działań, które pozwolą na poznanie młodym ludziom, w sposób wyczerpujący, sąsiada z za granicy.

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Od 2015 roku upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów stało się jednym z sześciu głównych kryteriów jakości projektów Funduszu. Ma to na celu pokazanie, że realizowane przedsięwzięcia to nie wyjazdy turystyczne, a realne projekty edukacyjne, z których wynikają ciekawe i wartościowe rezultaty.

Zarządzanie projektami młodzieżowymi

Dobrze zrealizowany projekt, to dobrze zaplanowany i zarządzany projekt. Ważne, aby projekt został dobrze przygotowany, zrealizowany, zewaluowany i wypromowany. Ważne także są aspekty logistyczne i te zapewniające bezpieczeństwo jego uczestnikom. Zarządzanie projektem młodzieżowym można spokojnie przekazać młodzieży, pod warunkiem, że w koordynatorze i opiekunach będą mieli zawsze wsparcie.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii

Od 2018 roku, zostaje dodane nowe kryterium jakościowe związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w projektach młodzieżowych.

Rezultaty projektu

Ważne, aby zaplanowane rezultaty były realne i adekwatne do podejmowanych działań. Dodatkowo należy zaplanować oddziaływanie na lokalną społeczność, ale przede wszystkim zaangażowanie społeczności w projekt. Oznacza to, że społeczność lokalna (rodzice, sąsiedzi. rówieśnicy it.) mogli współdziałać z uczestnikami projektu, na rzecz projektu.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Czytelni, a szczególnie w publikacjach:

  • „Jakość, a nie jakoś"
  • „Uczestnictwo młodzieży (seria PAJP cz.1)”
  • „Edukacja międzykulturowa (seria PAJP cz. 2)”
  • „Współpraca z mediami a budowanie wizerunku organizacji (seria PAJP cz. 3)”
  • „Ewaluacja w pracy metodą projektu (seria PAJP cz. 4)”
  • „Uczenie się międzykulturowe (seria T-Kit)”
  • „Zarządzanie projektem (seria T-Kit)”
  • „Ewaluacja edukacyjna w pracy z młodzieżą (seria T-Kit)”
  • „Integracja społeczna (seria T-Kit)”
  • „W budowie...obywatelstwo, młodzież i Europa (seria T-Kit)”
Więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży: