Proces oceny

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Na początku eksperci Narodowych Instytucji Zarządzających sprawdzają wniosek pod względem formalnym. Następnie jeżeli wniosek otrzyma pozytywną opinię, eksperci oceniają go pod względem merytorycznym, tak aby później zarekomendować go Komitetowi. Decydujący głos w przyznaniu środków finansowych ma Komitet, który wnikliwe przygląda się każdemu wnioskowi. Następnie decyzja Komitetu w sprawie przyznania środków finansowych zostaje przyjęta poprzez uchwałę i lista wyników zostaje opublikowana na stronach internetowych Funduszu. Dodatkowo do 14 dni od opublikowania wyników każdy z beneficjentów otrzymuje informację indywidualną.

  1. Ocena formalna – eksperci sprawdzają projekt pod względem formalnym. Jeżeli projekt nie zostanie pozytywnie oceniony na tym etapie, wniosek nie przechodzi do kolejnego etapu oceny.
  2. Ocena merytoryczna – każdy wniosek jest oceniany przez ekspertów Polskiej Instytucji Zarządzającej, którzy zgodnie z kartą oceny analizują poszczególne informacje zawarte we wniosku. Karta oceny jest stworzona na podstawie wyznaczonych kryteriów jakości projektu oraz innych istotnych aspektów projektu przedstawionych w zasadach konkursu. Ocena wniosków odbywa się w systemie rankingowym.
  3. Spotkanie Komitetu Funduszu – podczas spotkania Komitetu Funduszu następuje analiza wniosków znajdujących się na liście rankingowej. Każdy projekt jest dokładnie analizowany przez Członków Komitetu.
  4. Publikacja wyników – na stronie internetowej w dziale Wyniki publikowane są decyzje Komitetu.

Decyzja Komitetu co do listy dofinansowanych projektów jest ostateczna, wobec czego nie można się od niej odwołać.

Charakterystyka kryteriów przyznawania środków finansowych

Kryteria jakościowe przyznawania środków finansowych to wskaźniki umożliwiające Narodowej Instytucji Zarządzającej ocenę jakości projektów składanych do dofinansowania. Określają one elementy, które poddane są ewaluacji przez ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Jak oceniamy wnioski.

Więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży:
  • Kontekst i motywacja do powstania projektu.
  • Cele projektu.
  • Realizacja wybranego priorytetu.