Zasady formalne

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Zasady szczegółowe

Rodzaje projektów: wymiana młodzieżowa

Uczestnicy: młodzież. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie.

Liczba wszystkich uczestników: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

Czas trwania działań projektu: pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2023 r., od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Aby dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników zaliczyć do programu (tym samym do dofinansowania), musi w nim wystąpić minimum jedno działanie merytoryczne.

Miejsce realizacji działań: Polska lub Litwa (nie ma możliwości podróżowania pomiędzy krajami w trakcie jednego projektu).

Format projektu

Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:

 • Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
 • Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych działań, jak również systemem dofinansowania.

Priorytety Funduszu

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny opierać się na corocznych priorytetach określanych przez Komitet. To one, wraz z celami ogólnymi Funduszu, wyznaczają główne tory projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne współpracy polsko-litewskiej.

W roku 2023 priorytety Funduszu to:

 • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Polska i litewska młodzież przeciwko wojnie w Ukrainie i za społeczeństwem obywatelskim Białorusi.
 • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z obchodami 700-lecia Wilna.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z 450. rocznicą podpisania aktu konfederacji warszawskiej.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z trzech obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami Funduszu są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów. Fundusz może jednak finansować tylko projekty, których wnioskodawcami są podmioty posiadające osobowość prawną.

Zgodnie z Regulaminem Funduszu wnioskodawcami mogą zostać:

„Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Litwy lub Polski osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą.

Według formy prawnej mogą to być:

 • instytucje oświatowe;
 • instytucje publiczne;
 • organizacje pozarządowe;

   

  Nie  mogą aplikować  podmioty komercyjne nastawione na zysk. 

  Przepisy te mają być zastosowane także wobec organizacji partnerskiej.

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest, aby organ wiedział, że instytucja mu podległa wnioskuje o dofinansowanie oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania środków finansowych bezpośrednio na swoje konta.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach tego samego formatu.

Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiadać litewską organizację partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić część III wniosku, tj. „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce Dokumenty.

Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.

Formularz wniosku

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami, wskazanymi poniżej.

W dziale Dokumenty przedstawiamy wzór wniosków na rok 2023.

Dokumenty składane w systemie on-line:

 • formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie);
 • deklaracja partnerska - część III wniosku  (organizacja partnerska z Litwy musi deklaracje wypełnić i podpisać, wnioskodawca musi deklarację zeskanować i załączyć skan w systemie online, jako załącznik)
 • oświadczenie - część VIII wniosku (należy podpisać, zeskanować i załączyć skan w systemie online, jako załącznik)
 • dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (patrz poniżej).

Każda organizacja jest zobowiązana dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające status prawny:

 • organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS (generowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) oraz oświadczenie NIP;
 • instytucje publiczne: uchwała lub decyzja mająca moc prawną bądź inny oficjalny dokument odnoszący się do danej instytucji publicznej, potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych, statut oraz oświadczenie NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzącego, jeżeli występuje.

Jeżeli osoba reprezentująca wnioskodawcę jest inna niż osoba wskazana w dokumentach prawnych, należy do wniosku załączyć pełnomocnictwo.

Termin realizacji projektów

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane od 1 kwietnia do 31 października 2023 roku.

Termin i miejsce składania wniosku

Każdy wniosek musi zostać złożony poprzez system do 31 stycznia 2023 r. do godziny 23:59. Zachęcamy, aby wnioski składać wcześniej, tak, aby można było rozwiązać problemy techniczne, jeżeli takowe się pojawią.

 

Więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży: