Zasady formalne

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży:

Projekty

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs wniosków na rok 2023, w ramach którego dofinansowane mogą zostać projekty wedle następujących wariantów:

 • wariant A - realizacja projektu z młodzieżą ukraińską i organizacją partnerską z Ukrainy (przyjazd grupy ukraińskiej z Ukrainy do Polski);
 • wariant B - realizacja projektu z młodzieżą ukraińską przebywającą w Polsce bez udziału organizacji partnerskiej.

Priorytety Rady

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach PURWM powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach. To one, wraz z celami ogólnymi PURWM, określają ramy projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając edukacyjne, kulturowe i społeczne potrzeby polsko-ukraińskiej współpracy.

Priorytety PURWM na 2023 rok:

 • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
 • rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczych inicjatyw młodzieży;
 • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych ;
 • wsparcie inicjatyw młodzieży na rzecz przezwyciężenia skutków wojny Rosji przeciwko Ukrainie, pomoc młodzieży, która ucierpiała w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, między innymi poprzez wolontariat;
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

  Należy wybrać jeden z priorytetów.

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami PURWM są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów oraz opiekunowie młodzieżowi.

Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.

Środki finansowe przyznane przez Narodowe Instytucje Zarządzające nie mogą przynosić zysków podmiotom realizującym projekt ani stanowić ich dochodu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Podmioty zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Podmioty zarejestrowane na terytorium Ukrainy składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W przypadku wyboru wariantu A, projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju.

Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.

Wnioskodawca występuje w konkursie o finansowanie całego projektu.

Niezależnie od miejsca realizacji projektu wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie dla wszystkich organizacji występujących w projekcie.

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest, aby organ wiedział, że instytucja mu podległa wnioskuje o dofinansowanie oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania środków finansowych bezpośrednio na swoje konta.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację partnerską (w przypadku wyboru wariantu A), wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce Dokumenty.

Formularz wniosku

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami, wskazanymi poniżej.

W dziale Dokumenty przedstawimy wzór wniosku, który należy złożyć w systemie.

Dokumenty składane w systemie on-line:

 
 • formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie);
 • deklaracja partnerska - część III wniosku (należy pobrać z systemu online, organizacja partnerska z Ukrainy musi deklarację wypełnić i podpisać, następnie wnioskodawca musi deklarację zeskanować i załączyć skan w systemie online);
 • oświadczenie - część VIII wniosku (należy wydrukować z systemu online, podpisać i załączyć skan w systemie online);
 • dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (patrz poniżej).

Każda organizacja zobowiązana jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające jej status prawny:

 • organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS (generowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) oraz oświadczenie o nadaniu NIP;
 • instytucje publiczne: uchwała, decyzja bądź inny mający moc prawną dokument odnoszący się do danej instytucji publicznej potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu, statut oraz oświadczenie o nadaniu NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzącego (jeśli dotyczy).

Jeżeli osoba reprezentująca wnioskodawcę jest inna, niż osoba wskazana w dokumentach prawnych, należy zamieścić upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych.

Termin realizacji projektów

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 maja do 31 października 2023 roku. Należy założyć, że maj będzie przeznaczony na kontraktowanie umów projektów dofinansowanych w ramach konkursu.

Zasady szczegółowe

 • czas trwania działania: 5-10 dni, z wyłączeniem podróży;
 • wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku (opiekunowie/liderzy grup). Rada priorytetowo traktuje projekty, w których udział weźmie młodzież z mniejszymi szansami;
 • liczba uczestników: 10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy;

Miejsce realizacji projektu

Projekty mogą być realizowane na terytorium Polski.

Termin i miejsce składania wniosku

Każdy wniosek musi zostać złożony za pomocą systemu www.online.frse.org.pl  do 28 lutego 2023 r. do godziny 23:59.