Zasady formalne

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Projekty

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs wniosków na rok 2022, w ramach którego dofinansowane mogą zostać projekty wedle następujących formatów:

 • wymiana młodzieżowa - format, którego celem jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, realizowane poprzez różnorodne, spójne i logiczne metody edukacji pozaformalnej. Projekt może być realizowany na terenie jednego z państw (należy wybrać Polskę lub Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty;
 • spotkania młodzieżowe - format, którego celem jest organizacja wybranego wydarzenia (festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.). Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 10 maja - 31 października (terminy muszą być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków);
 • projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje) - format, którego celem jest stworzenie produktu informacyjno-promocyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy. Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 10 maja - 31 października (terminy muszą być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków).

Priorytety Rady

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach PURWM powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach. To one, wraz z celami ogólnymi PURWM, określają ramy projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając edukacyjne, kulturowe i społeczne potrzeby polsko-ukraińskiej współpracy.

Priorytety PURWM na 2022 rok:

 • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję  przedsiębiorczości i wolontariatu;
 • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
 • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z  terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży;

  Należy wybrać jeden z priorytetów.

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami PURWM są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów oraz opiekunowie młodzieżowi.

Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.

Środki finansowe przyznane przez Narodowe Instytucje Zarządzające nie mogą przynosić zysków podmiotom realizującym projekt ani stanowić ich dochodu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Podmioty zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Podmioty zarejestrowane na terytorium Ukrainy składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju.

Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.

Wnioskodawca występuje w konkursie o finansowanie całego projektu.

Niezależnie od miejsca realizacji projektu wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie dla wszystkich organizacji występujących w projekcie.

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest, aby organ wiedział, że instytucja mu podległa wnioskuje o dofinansowanie oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania środków finansowych bezpośrednio na swoje konta.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić część III wniosku, tj. „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce Dokumenty.

Formularz wniosku

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami, wskazanymi poniżej.

System online zostanie uruchomiony. W dziale Dokumenty przedstawimy wzór wniosku, który należy złożyć w systemie.

Dokumenty składane w systemie on-line:

 
 • formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie);
 • deklaracja partnerska - część III wniosku (należy pobrać z systemu online, organizacja partnerska z Ukrainy musi deklarację wypełnić i podpisać, następnie wnioskodawca musi deklarację zeskanować i załączyć skan w systemie online);
 • oświadczenie - część VIII wniosku (należy wydrukować z systemu online, podpisać i załączyć skan w systemie online);
 • dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (patrz poniżej).

Każda organizacja zobowiązana jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające jej status prawny:

 • organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS (generowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) oraz oświadczenie o nadaniu NIP;
 • instytucje publiczne: uchwała, decyzja bądź inny mający moc prawną dokument odnoszący się do danej instytucji publicznej potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu, statut oraz oświadczenie o nadaniu NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzącego (jeśli dotyczy).

Jeżeli osoba reprezentująca wnioskodawcę jest inna, niż osoba wskazana w dokumentach prawnych, należy zamieścić upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych.

Termin realizacji projektów

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane w okresie od 10 maja do 31 października 2022 roku. Należy założyć, że maj będzie przeznaczony na kontraktowanie umów projektów dofinansowanych w ramach konkursu.

Zasady szczegółowe

 • czas trwania wymian: 5-10 dni, z wyłączeniem podróży (w przypadku spotkań młodzieżowych i projektów promocyjno-informacyjnych projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach (dwa spotkania po 5 dni każde) w okresie 10 maja - 31 października);
 • wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku (opiekunowie/liderzy grup). Rada priorytetowo traktuje projekty, w których udział weźmie młodzież z mniejszymi szansami;
 • liczba uczestników: 10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy;
 • wizyta przygotowawcza: 2-3 dni robocze, maksymalnie 6 osób, po 3 z każdego kraju. Wizyta musi się odbyć najpóźniej 7 dni przed działaniem.

Miejsce realizacji projektu

Projekty mogą być realizowane na terytoriach obu państw, niezależnie od miejsca złożenia wniosku w zależności od wybranej formy projektu:

 • wymiana młodzieżowa: Polska albo Ukraina (projekt goszczący albo wysyłający - 1 działanie);
 • spotkania młodzieżowe: Polska, Ukraina (możliwość organizacji 1 lub 2 spotkań, w przypadku 2 spotkań każde musi odbyć się w innym kraju i trwać 5 dni);
 • projekt informacyjno-promocyjny: Polska, Ukraina (możliwość organizacji 1 lub 2 spotkań,w przypadku 2 spotkań każde musi odbyć się w innym kraju i trwać 5 dni).

Termin i miejsce składania wniosku

Każdy wniosek musi zostać złożony za pomocą systemu www.online.frse.org.pl  do 28 lutego 2022 r. do godziny 23:59.

 

Więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży: