Zasady formalne

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży:

Projekty

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs wniosków na rok 2024, w ramach którego dofinansowane mogą zostać projekty wedle następujących wariantów:

 • wariant A - realizacja projektu z młodzieżą ukraińską i organizacją partnerską z Ukrainy (przyjazd grupy ukraińskiej z Ukrainy do Polski);
 • wariant B - realizacja projektu z młodzieżą ukraińską przebywającą w Polsce bez udziału organizacji partnerskiej.

Priorytety Rady

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach PURWM powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach. To one, wraz z celami ogólnymi PURWM, określają ramy projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając edukacyjne, kulturowe i społeczne potrzeby polsko-ukraińskiej współpracy.

Priorytety PURWM na 2024 rok:

 • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
 • rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczych inicjatyw młodzieży;
 • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
 • Wspieranie inicjatyw młodzieżowych mających na celu przezwyciężenie konsekwencji wojny Rosji przeciwko Ukrainie, pomoc młodym ludziom pokrzywdzonym w wyniku rosyjskiej agresji w Ukrainie, w tym poprzez wolontariat, oraz wykorzystanie najlepszych praktyk i doświadczeń w celu odbudowy Ukrainy;
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

  Należy wybrać jeden z priorytetów.

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami PURWM są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów oraz opiekunowie młodzieżowi.

Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.

Środki finansowe przyznane przez Narodowe Instytucje Zarządzające nie mogą przynosić zysków podmiotom realizującym projekt ani stanowić ich dochodu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Podmioty zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Podmioty zarejestrowane na terytorium Ukrainy składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W przypadku wyboru wariantu A, projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju.

Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.

Wnioskodawca występuje w konkursie o finansowanie całego projektu.

Niezależnie od miejsca realizacji projektu wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie dla wszystkich organizacji występujących w projekcie.

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest, aby organ wiedział, że instytucja mu podległa wnioskuje o dofinansowanie oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania środków finansowych bezpośrednio na swoje konta.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację partnerską (w przypadku wyboru wariantu A), wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce Dokumenty.

Formularz wniosku

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami, wskazanymi poniżej.

W dziale Dokumenty przedstawimy wzór wniosku, który należy złożyć w systemie.

Dokumenty składane w systemie on-line:

  • formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie);
  • deklaracja partnerska - dokument jest wypełniany przez organizację partnerską i podpisany przez jej przedstawiciela prawnego;
  • oświadczenie - dokument podpisuje koordynator projektu oraz przedstawiciel/e prawni organizacji wnioskującej;
  • dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (patrz poniżej).

Każda organizacja zobowiązana jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające jej status prawny:

 • organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS (generowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu);
 • instytucje publiczne: statut*, zaświadczenie o nadaniu NIP*, powołanie na stanowisko reprezentanta/ów prawnego/ych, pełnomocnictwo** do podpisywania zobowiązań majątkowych..

*W przypadku organizacji posiadających organ prowadzący należy załączyć dokumenty zarówno organizacji wnioskującej jak i organu prowadzącego.

**Jeżeli osoba reprezentująca wnioskodawcę jest inna niż osoba wskazana w dokumentach prawnych, należy do wniosku załączyć pełnomocnictwo.

Termin realizacji projektów

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 maja do 31 października 2024 roku. Należy założyć, że maj będzie przeznaczony na kontraktowanie umów projektów dofinansowanych w ramach konkursu.

Zasady szczegółowe

 • czas trwania działania: 5-10 dni, z wyłączeniem podróży;
 • wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku (opiekunowie/liderzy grup). Rada priorytetowo traktuje projekty, w których udział weźmie młodzież z mniejszymi szansami;
 • liczba uczestników: 10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy;

Miejsce realizacji projektu

Projekty mogą być realizowane na terytorium Polski.

Termin i miejsce składania wniosku

Każdy wniosek musi zostać złożony za pomocą systemu OnLine FRSE  do 29 lutego 2024 r. do godziny 23:59.