O Funduszu

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Działalność

W wyniku konkursu wniosków dokonywany jest wybór najlepszych polsko-litewskich projektów młodzieżowych rekomendowanych Komitetowi, którym przyznawane jest dofinansowanie.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej, pod honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy, którzy dostrzegają szczególną rolę młodego pokolenia w budowaniu relacji międzynarodowych. Podstawą prawną działania Funduszu jest umowa między Rządami o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Regulamin. Organem zarządczym Funduszu jest powoływany przez Premierów Komitet.

Członkowie Komitetu ze strony polskiej:

 • Mirosław Marczewski - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Generalny, Przewodniczący Komitetu po stronie polskiej
 • Magda Witan - Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy  Międzynarodowej, Zastępca Dyrektora
 • Katarzyna Brzęczek-Eklov - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Radca-Minister 
 • Michał Sachnowski - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Zagranicznych, Naczelnik

Członkowie Komitetu ze strony litewskiej:

 • Vilma Augienė - Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego i Pracy, Wiceminister, Przewodnicząca Komitetu po stronie litewskiej
 • Jurgis Giedrys - Ministerstwo Kultury, Doradca Zespołu Twórczości Zawodowej i Polityki Międzynarodowej  
 • Tomas Pūtys - Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu, Naczelnik Departamentu Kształcenia Ustawicznego
 • Tomas Irnius - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament d. Krajów Europejskich, Kierownik działu ds. Państw Morza Bałtyckiego

Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) urzeczywistnianie pomysłów młodych ludzi. W wyniku realizacji wspólnych projektów, młodzież polska i litewska przełamuje stereotypy narodowe i odkrywa wspólne korzenie, budując podstawy przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami.

Głównymi celami działań podejmowanych w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są:

 • kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych;
 • inspirowanie młodzieży i osób z nią pracujących do wspólnych działań, które doprowadzą do wzajemnego zbliżenia i poznania się przedstawicieli obydwu narodów
 • odkrywanie wspólnych korzeni;
 • niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach;
 • stworzenie ram organizacyjno-prawnych do skuteczniejszego wspierania wymiany młodzieży.

 

Finansowanie

Działalność Funduszu finansowana jest ze środków, pozostających po stronie polskiej w dyspozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz po stronie litewskiej w dyspozycji Ministerstwa Ochrony Socjalnej i Pracy. Wysokość środków przeznaczonych na działanie Funduszu określa coroczne porozumienie pomiędzy Narodowymi Instytucjami Zarządzającymi a Ministerstwami.

Więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży: