Zasady finansowe

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej narodowej instytucji zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej.

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR. Kurs EUR po którym zostaną wypłacone ewentualne środki, to kurs z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc styczeń 2024 r.: 1 EUR = 4,3355 PLN

Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

Finansowanie dotyczy obu grup narodowych!

Koszty podróży do/z miejsca realizacji projektu: 0,17 euro/km/osoba

Stawka obejmuje podróż w dwie strony. Odległość jest liczona względem najkrótszej trasy w Google Maps (z miejsca wyjazdu grupy do miejsca działania)

Koszty przygotowania projektu: 10% sumy kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz działań (po 5% dla każdego kraju); Koszty wynikające z projektu, służące do przygotowania uczestników do spotkania z rówieśnikami. W tym między innymi: ubezpieczenie, koszty spotkań w grupach narodowych, materiały służące przygotowaniu spotkania grup itp.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania:

30 EUR na osobę na dzień

Koszty przeznaczone tylko i wyłącznie na koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników i opiekunów.
Koszty działań (w tym transport lokalny):

10 EUR na osobę na dzień

Koszty wynikające z przedstawionego harmonogramu, służące realizacji zaplanowanych działań, w tym koszty transportu lokalnego, materiałów, warsztatów itp.
Koszty upowszechniania rezultatów: do 15% sumy kosztów przygotowania, wyżywienia i zakwaterowaia oraz działań Koszty służące upowszechnianiu rezultatów, które został wypracowane przez uczestników. W tych kosztach nie można zawrzeć kosztów promujących projekt, tylko jego rezultaty.
Koszty specjalne: do 1500 EUR na projekt Koszty związane z uczestnictwem w projekcie osób z mniejszymi szansami. Koszty muszę wynikać z potrzeb tej grupy i ich celem jest zapewnienie komfortu pracy uczestników.

Więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży: