Zasady finansowe

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej Narodowej Instytucji Zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej.

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR, a następnie automatycznie przeliczany po kursie z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc listopad 2023  1 EUR = 4,4565 PLN.

Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

Finansowanie dotyczy obu grup narodowych!

Finansowanie do 100% kosztów projektu, jednak nie mniej niż 1 500 euro i nie więcej niż 15 000 euro na projekt
Koszty podróży do/z miejsca działań

0,17 euro/km/osoba

Stawka obejmuje podróż w dwie strony. Odległość jest liczona względem najkrótszej trasy w Google Maps
(z miejsca wyjazdu grupy do miejsca działania)

Koszty przygotowania projektu

po 250 euro dla polskiego i litewskiego partnera (maksymalnie 500 euro na projekt).

Grupa koordynująca jest zobligowana umową do przekazania kwoty 250 euro grupie partnerskiej.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania

30 euro na uczestnika na dzień projektu.

Koszty działań

10 euro na uczestnika na dzień projektu.

Koszty upowszechniania rezultatów

do 15% sumy kosztów przygotowań, zakwaterowania i wyżywienia oraz działań.

Koszty specjalne

do 1500 euro na projekt - są to koszty związane ze szczególnymi potrzebami młodzieży z mniejszymi szansami,

Więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży: