Polsko-Ukraińskie warsztaty pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego

English title: Polish-Ukrainian First Aid and Rescue Medicine Workshop

OPIS PROJEKTU

Głównym celem projektu realizowanego w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym w Przysietnicy było nabycie wiedzy przez młodych ludzi na temat prawidłowego reagowania oraz udzielenia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
W trakcie pobytu odbywał się szereg różnych zajęć teoretycznych i praktycznych pozwalający uczestnikom poszerzyć wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, m.in.
– wykłady nt. ratownictwa medycznego, anatomii człowieka, urazów, krwotoków,
– seminaria nt. sposobu zachowania się na miejscu zdarzenia,
– symulacje medyczne: ewakuacja ze strefy zagrożenia, pierwsza pomoc u niemowląt,
– gra terenowa,
– wyjazd studyjny do Szpitala Specjalistycznego w Sanoku ? omówienie zasad działania SOR-u i specyfiki pracy poszczególnych obszarów
– wyjazd studyjny w Bieszczady: Praca ratownika górskiego GOPR ? spotkanie z ratownikami górskimi Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Pierwsza pomoc w warunkach trudnych.

Największym sukcesem projektu, było zaszczepienie wśród młodych ludzi chęci niesienia pomocy i danie im narzędzi w postaci odpowiednich umiejętności do realizacji tego zadania.

REZULTATY PROJEKTU

Główną wartością projektu było nabycie przez uczestników wiedzy na temat odpowiednich zachowań w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaszczepienie w młodych ludziach zamiłowania do rozwijania zainteresowań w kierunku medycyny.
Wpływ na uczestniczącą młodzież:
– wzrost wiedzy związanej z udzielaniem pierwszej pomocy,
– rozwój kompetencji miękkich tj. umiejętności pracy w zespole, kreatywności, krytycznego myślenia, samodzielności, komunikacji międzyludzkiej,
– rozwój postaw tolerancji, poszanowania dla odmiennych kultur,
– nawiązanie nowych kontaktów zagranicznych,
– rozwój umiejętności językowych.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych ?FRAM?

Partner

?i????i?????? ?i???? I???????? ??????????? I???????? ????????? ???????????

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Przysietnica
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów