Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021 otwarty!

Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań.

Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań ? wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach współczesnych.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów ? oprócz młodzieży ? mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową.

PRIORYTETY 2021

Każdego roku są określane priorytety, które razem z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, ustalają specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku są to:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję  przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
  • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z połączonych terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród młodzieży.;

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.

Ważne informacje:

  • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
  • Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.
  • Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są w zakładce Zasady formalne

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2021 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 maja a 31 października.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać do 26 lutego 2021 r., do godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w kwietniu 2021.

Projekty należy składać w systemie Online wraz ze wszystkimi załącznikami.

ZASADY KONKURSU

Zasady formalne

Zasady jakościowe

Zasady finansowe

Dokumenty

Wpis został opublikowany 18 stycznia 2021 w kategorii Ogłoszenia.

Wszystkie wpisy